program 6

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS6

 

PROGRAM6

Private Sub CmdBATAL_Click()

TxtNAMA.SetFocus

TxtNAMA.Text = “”

TxtNPM.Text = “”

TxtJUR.Text = “”

TxtPS.Text = “”

TxtTM.Text = “”

TxtURUT.Text = “”

End Sub

 

Private Sub CmdKELUAR_Click()

Unload Me

End Sub

 

 

 

Private Sub CmdLAGI_Click()

TxtNAMA.SetFocus

TxtNAMA.Text = “”

TxtNPM.Text = “”

TxtJUR.Text = “”

TxtPS.Text = “”

TxtTM.Text = “”

TxtURUT.Text = “”

End Sub

 

Private Sub Cmdproses_Click()

Dim S As String

TxtTM.Text = “20″ & Left(TxtNPM.Text, 2)

S = Mid(TxtYHSNPM.Text, 3, 1)

If S = “1″ Then

TxtJUR.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf S = “2″ Then

TxtYJUR.Text = “Manajemen Informatika”

End If

S = Mid(TxtNPM.Text, 4, 2)

If S = “01″ Then

TxtPS.Text = “Strata Satu”

ElseIf S = “02″ Then

TxtPS.Text = “Diploma Tiga”

End If

TxtURUT.Text = Right(TxtNPM.Text, 3)

 

End Sub

 

Private Sub Form_Activate()

TxtYNAMA.SetFocus

TxtNAMA.Text = “”

TxtNPM.Text = “”

TxtJUR.Text = “”

TxtPS.Text = “”

TxtTM.Text = “”

TxtURUT.Text = “”

 

End Sub

 

Private Sub TxtTM_Change()

 

End Sub

 

Private Sub TxtNAMA_Change()

If KeyAscii = 13 Then

TxtNPM.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub TxtNAMA_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

TxtNPM.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

Advertisements

program 5

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS5

 

PROGRAM 5

 

 

Private Sub Cbogolongan_Click()

Dim gapok, pajak, tunjangan, total As Variant

Select Case Cbogolongan.Text

Case “I”

gapok = 500000000

tunjangan = 500000

Case “II”

gapok = 10000000

tunjangan = 1000000

Case “III”

gapok = 2500000

tunjangan = 250000

Case “IV”

gapok = 30000000

tunjangan = 3000000

Case Else

gapok = 0

tunjangan = 0

End Select

total = gapok + tunjangan

pajak = total * 0.1

Txtgapok.Text = gapok

Txttunjangan.Text = tunjangan

Txtpajak.Text = pajak

Txttotal.Text = total – pajak

End Sub

 

 

Private Sub Cmdbatal_Click()

TxtYHSNIP.SetFocus

TxtYHSNIP.Text = “”

Txtnama.Text = “”

Cbogolongan.Text = “”

Txtgapok.Text = “”

Txttunjangan.Text = “”

Txtpajak.Text = “”

Txttotal.Text = “”

End Sub

 

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Cmdlagi_Click()

TxtYHSNIP.SetFocus

TxtYHSNIP.Text = “”

Txtnama.Text = “”

Cbogolongan.Text = “”

Txtgapok.Text = “”

Txttunjangan.Text = “”

Txtpajak.Text = “”

Txttotal.Text = “”

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

Cbogolongan.AddItem “I”

Cbogolongan.AddItem “II”

Cbogolongan.AddItem “III”

Cbogolongan.AddItem “IV”

End Sub

 

Private Sub Txtnip_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txtnama.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

program 4

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS4

 

PROGRAM 4

Private Sub CboNPM_Click()

Dim NAMA, JURUSAN, HM As String

Select Case CboNPM.Text

Case “12201018″

NAMA = “ARIS SETIAWAN”

JURUSAN = “MANAJEMEN INRORMATIKA”

Case “12201020″

NAMA = “YOHANES KRISNAWAN”

JURUSAN = “MANAJEMEN INFORMATIKA”

Case “12201019″

NAMA = “DARWIN SAPUTRA”

JURUSAN = “MANAJEMEN INFORMATIKA”

Case “12201021″

NAMA = “METALIANA”

JURUSAN = “MANAJEMEN INFORMATIKA”

Case “12201018″

NAMA = “SITI FATHONAH”

JURUSAN = “Manajemen Informatika”

End Select

TxtNAMA.Text = NAMA

TxtJURUSAN.Text = JURUSAN

TxtQUIS.SetFocus

End Sub

Private Sub CmdKELUAR_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub CmdLAGI_Click()

CboNPM.SetFocus

CboNPM.Text = “”

TxtNAMA.Text = “”

TxtJURUSAN.Text = “”

TxtQUIS.Text = “”

TxtTUGAS.Text = “”

TxtUTS.Text = “”

TxtUAS.Text = “”

TxtNA.Text = “”

TxtHM.Text = “”

End Sub

Private Sub CmdPROSES_Click()

Dim NA As Integer

Dim HM As String

quis = Val(TxtQUIS.Text)

TUGAS = Val(TxtTUGAS.Text)

UTS = Val(TxtUTS.Text)

UAS = Val(TxtUAS.Text)

NA = (quis + TUGAS + UTS + UAS) / 4

TxtNA.Text = NA

Select Case TxtNA.Text

Case Is > 80

HM = “A”

Case Is > 70

HM = “B”

Case Is > 60

HM = “C”

Case Is > 50

HM = “D”

Case Is < 50

HM = “E”

End Select

TxtHM.Text = HM

End Sub

Private Sub Form_Load()

CboNPM.AddItem “12100018″

CboNPM.AddItem “12201020″

CboNPM.AddItem “12201019″

CboNPM.AddItem “12201021″

CboNPM.AddItem “12201018″

End Sub

Private Sub TxtNAMA_Change()

End Sub

Private Sub TxtQUIS_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

TxtTUGAS.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub TxtTUGAS_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KESASCII = 13 Then

TxtUAS.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub TxtUAS_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

TxtUTS.SetFocus

End If

End Sub

program 3

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS3

 

PROGRAM 3

Private Sub Check1_Click()

Label2.FontBold = Check1.Value

End Sub

 

Private Sub Check2_Click()

Label2.FontItalic = Check2.Value

End Sub

 

Private Sub Command1_Click()

Label2.Caption = Text1.Text

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Option1_Click()

Label2.ForeColor = vbBlue

End Sub

 

Private Sub Option2_Click()

Label2.ForeColor = vbRed

End Sub

 

Private Sub Text1_Change()

 

End Sub

 

program 3

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS2

 

PROGRAM 2

Private Sub CmdKELUAR_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub Cmdproses_Click()

Dim A, B, C, D, E, F As Double

Txt4.Text = Val(Txt1.Text) + Val(Txt2.Text) – Val(Txt2.Text)

Txt5.Text = Val(Txt4.Text) * (0.1)

Txt6.Text = Val(Txt4.Text) – Val(Txt5.Text)

End Sub

 

Private Sub CmdULANG_Click()

Txt1 = “”

Txt2 = “”

Txt3 = “”

Txt4 = “”

Txt5 = “”

Txt6 = “”

End Sub

 

 

 

Private Sub Txt1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txt2.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub Txt2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txt3.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub TxtYHS3_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Dim A, B, C, D, E, F As Double

Txt4.Text = Val(Txt1.Text) + Val(TxtY2.Text) – Val(Txt2.Text)

Txt5.Text = Val(Txt4.Text) * (0.1)

Txt6.Text = Val(Txt4.Text) – Val(Txt5.Text)

End If

End Sub

 

 

 

 

program 1

Published February 17, 2013 by khasanahtriuswatun

UUS 1

 

PROSRAM 1

 

Private Sub Chkbold_Click()

If Chkbold.Value = 1 Then

Lbltext.FontBold = True

Else

Lbltext.FontBold = False

End If

End Sub

 

Private Sub Chkitalic_Click()

If Chkitalic.Value = 1 Then

Lbltext.FontItalic = True

Else

Lbltext.FontItalic = False

End If

End Sub

 

Private Sub Chkstrikeout_Click()

If Chkstrikeout.Value = 1 Then

Lbltext.FontStrikethru = True

Else

Lbltext.FontStrikethru = False

End If

End Sub

 

Private Sub Chkunderline_Click()

If Chkunderline.Value = 1 Then

Lbltext.FontUnderline = True

Else

Lbltext.FontUnderline = False

End If

End Sub

 

Private Sub Cmdkeluar_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub Optblue_Click()

Lbltext.ForeColor = vbBlue

End Sub

 

Private Sub Optgreen_Click()

Lbltext.ForeColor = vbGreen

End Sub

 

Private Sub optred_Click()

Lbltext.ForeColor = vbRed

End Sub

 

Private Sub optyellow_Click()

Lbltext.ForeColor = vbYellow

End Sub

 

 

 

 

Jakarta Diguyur Hujan Deras, Lalu Lintas Padat

Published January 23, 2013 by khasanahtriuswatun

Jakarta Diguyur Hujan Deras, Lalu Lintas Padat

Susi Fatimah – Okezone

JAKARTA – Jakarta kembali diguyur hujan deras. Akibatnya sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah mengalami kemacetan.
 
Berdasarkan TMC Polda Metro Jaya, Rabu (23/1/2012) hujan deras membuat kawasan Gunung Sahari terpantau padat. Hal yang sama juga terjadi dari arah RS Fatmawati menuju Lebak Bulus.
 
Selain itu, Jalan Pejompongan menuju Fatal Senayan padat merayap namun arah sebaliknya ramai lancar. Lalu lintas di Jalan Sudirman menuju Bundara Hotel Indonesia juga terpantau padat.
 
Bagi pengendara sepeda motor diimbau untuk berhati-hati dalam berkendara, ruas jalan berlubang dan licin masih menjadi penyebab kecelakaan terjadi.